GAMING CHAIR NBCH-003

By 12/11/2018May 7th, 2020Chair, Nubwo

รายละเอียด


1. หมอนรองศีรษะ
2. ที่วางแขนสามารถพับได้
3. มีคุณสมบัติในการคืนตัวช้าๆ ซึ่งจะช่วยในการสลายแรงต้าน
4. ปรับนอนสามารถล็อกได้ และ ปรับนอนได้ถึง 135 องศา
5. อุปกรณ์ไฮโดรลิกนำเข้า
6. ขาทำจากพาสติกเคลือบ
7. ล้อมาตราฐานสากล

รายละเอียดขนาด


1. ขนาด 55 เซนติเมตร
2. ขนาด 35 เซนติเมตร
3. ขนาด 8 เซนติเมตร
4. ขนาด 52 เซนติเมตร
5. ขนาด 65-75 เซนติเมตร
6. ขนาด 65 เซนติเมตร
7. ขนาด 32-40 เซนติเมตร
8. ขนาด 76 เซนติเมตร
9. ขนาด 27 เซนติเมตร
10. ขนาด 47 เซนติเมตร
11. ขนาด 120-128 เซนติเมตร