GAMING CHAIR NBCH-003

By 12/11/2018 May 7th, 2020 Chair, Nubwo

รายละเอียด


1. หมอนรองศีรษะ
2. ที่วางแขนสามารถพับได้
3. มีคุณสมบัติในการคืนตัวช้าๆ ซึ่งจะช่วยในการสลายแรงต้าน
4. ปรับนอนสามารถล็อกได้ และ ปรับนอนได้ถึง 135 องศา
5. อุปกรณ์ไฮโดรลิกนำเข้า
6. ขาทำจากพาสติกเคลือบ
7. ล้อมาตราฐานสากล

รายละเอียดขนาด


1. ขนาด 55 เซนติเมตร
2. ขนาด 35 เซนติเมตร
3. ขนาด 8 เซนติเมตร
4. ขนาด 52 เซนติเมตร
5. ขนาด 65-75 เซนติเมตร
6. ขนาด 65 เซนติเมตร
7. ขนาด 32-40 เซนติเมตร
8. ขนาด 76 เซนติเมตร
9. ขนาด 27 เซนติเมตร
10. ขนาด 47 เซนติเมตร
11. ขนาด 120-128 เซนติเมตร