Skip to main content

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมแพ็คเกต(เก็บกล่องด้วยนะครับ) เพราะสติกเกอร์รับประกันติดอยู่ที่กล่อง เพื่อสะดวกในการเคลมสินค้า
 • สินค้าชำรุดเนื่องจากการผลิตหรือใช้งานไม่ได้จะเปลื่ยนให้ใหม่ภายใน 7 วันนับจากลูกค้าซื้อไป แต่ถ้าเกิน 7 วันไปแล้วจะเป็นการเคลมสินค้าเท่านั้น (สินค้าที่ราคาต่ำกว่า 300 บาท ลูกค้าส่งมาเคลม ลูกค้าต้องออกค่าส่งทั้งหมด)
 • มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก , หัก , บิ่น , งอ , ยุบ , เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ , เปื่อย , ขาด หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม , คราบอ๊อกไซด์ หรือโดนน้ำ  เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก , ไฟเกิน , ฟ้าผ่า , ตกน้ำ เป็นต้น
 • สติ๊กเกอร์รับประกันของ GMS มีรอยฉีก , ขาด ,หลุด , หาย , ลบ , แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้าความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกัน GMS
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายของตัวสินค้าเท่านั้น
 • สินค้าประเภทเก้าอี้เกมมิ่ง รับประกันในส่วนของโช๊ค
 • สินค้าประเภทโต๊ะเกมมิ่งที่มีไฟ รับประกันในส่วนของระบบไฟ
 • ระยะเวลาในการเคลมสินค้า 7-14 วันทำการ (นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า)
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในการส่งเคลมสินค้า (เฉพาะขาส่งมายังบริษัทฯ)
 • กรณีการส่งเคลมสินค้า ต้องทำการห่อสินค้ากันกระแทกก่อนส่งพัสดุมาเคลม หากเกิดความเสียหายระหว่างส่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า